KHAI MỞ TÍNH NĂNG TRÙNG SINH 3

************ BẮT ĐẦU TỪ  NGÀY 15/5  **************

======>NPC LIÊN QUAN <======= 

******************************

SAUTS

NPC TRÙNG SINH (203/198) BA LĂNG HUYỆN

npc

CHỨC NĂNG : 

ĐỔI VẬT PHẨM 

 • VẬT PHẨM LIÊN QUAN 

   

   

   

   

   

   

   1  CHÂN LONG ĐƠN 

chan long don

trian quái ở sa mạc 3 , VI SƠN ĐẢO rớt

2000 CHIẾC ĐỂ TIẾN HÀNH TS 3

xll xu

3 SAU KHI THU THẬP ĐỦ BẮT ĐẦU GẶP NPC ĐỂ TIẾN HÀNH  TRÙNG SINH 

ts2